Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1. Definicje pojęć użytych w Polityce prywatności

Ośrodek Szkolenia Kierowców ARTOM Tomasz Jerenkiewicz Trakt Św. Wojciecha 18A, 80-039 Gdańsk, NIP: 584-144-48-50, Nr ewid. OSK: 00592261


artom.gda.pl
 – wszystkie strony internetowe działające pod domeną artom.gda.pl stworzone i będące własnością Ośrodka Szkolenia Kierowców ARTOM. Strony internetowe artom.gda.pl nie posiadają mechanizmów pozwalających za zakup jakichkolwiek towarów za pośrednictwem sieci Internet.


Polityka prywatności
 – niniejszy dokument, regulujący sposób przetwarzania danych osobowych.


Użytkownik 
– osoba korzystająca z Usług artom.gda.pl na warunkach określonych w Polityce prywatności.


Usługi
 – opisane poniżej cele i czynności świadczone drogą elektroniczną przez Ośrodek Szkolenia Kierowców ARTOM za pośrednictwem artom.gda.pl.


Dane osobowe
 – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.


Przetwarzanie danych osobowych
 – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.


§ 2. Podstawa prawna

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 1. art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§ 3. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Użytkowników artom.gda.pl w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, jest Ośrodek Szkolenia Kierowców ARTOM Tomasz Jerenkiewicz Trakt Św. Wojciecha 18A, 80-039 Gdańsk, NIP: 584-144-48-50, Nr ewid. OSK: 00592261, naukajazdyartom@gmail.com.


§ 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Prowadzenie przez Ośrodek Szkolenia Kierowców ARTOM, ewidencji kandydatów na kierowców.
 2. Obsługa zapytań kierowanych przez Użytkowników drogą elektroniczną, w tym przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na artom.gda.pl.
 3. Prowadzenie marketingu bezpośredniego, w tym wysyłanie do Użytkowników drogą elektroniczną, informacji dotyczących Usług opisanych na artom.gda.pl.
 4. Realizacja obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowej, wynikającego z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym przekazywanie faktur osobom, których dane są przetwarzane.
 5. Zapewnienie zasad rozliczalności (wykazanie spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 6. Ewentualne ustalenie i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 7. Podstawy prawne:
  • Art. 6 ust. 1 RODO,
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591.

§ 5. Rodzaj przetwarzanych danych

 1. Administrator realizując cele zawarte w § 4. przetwarza następujące typy danych osobowych Użytkowników:
  • imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr PKK, PESEL (ewidencja kandydatów na kierowców, obsługa zapytań)
  • imię, nazwisko, adres e-mail, nr IP (obsługa zapytań i prowadzenie marketingu bezpośredniego)
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP (prowadzenie dokumentacji księgowej).

§ 6. Dobrowolność podania danych

 1. Użytkownik dobrowolnie przekazuje Administratorowi swoje Dane osobowe. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym.
 1. Podanie danych może nie być dobrowolne, jeżeli podania danych wymagają przepisy prawa, których stosowanie jest niezbędne ze względów rachunkowych lub podatkowych.

§ 7. Uprawnienia Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody uzyskanej przed jej cofnięciem.

§ 8. Przekazywanie danych

 1. Administrator może przekazywać dane Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem innym podmiotom, uczestniczącym w realizowaniu swiadczenia Usług, obsługą elektronicznych przelewów bankowych lub udostępniającym Administratorowi usługi hostingowe związane z działaniem artom.gda.pl.
 1. Odbiorcami danych o których mowa jest w § 8. pkt 1. mogą być:
  • banki obsługujące rachunki Ośrodka Szkolenia Kierowców ARTOM,
  • firmy świadczące usługi księgowe,
  • firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
  • firmy świadczące usługi hostingowe.
 1. Dane Użytkowników nie będą przekazywane innym podmiotom niż tym opisanym w § 8. pkt 2.
 1. Dane Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 1. Administrator nie będzie stosował w odniesieniu do danych Użytkownika zautomatyzowanego przetwarzanie danych, w tym poprzez profilowanie.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 01.12.2019 roku, jej postanowienia mogą ulec zmianie związku ze zmianami w przepisach prawa.
 2. Data ostatniej modyfikacji 01.12.2019 r.